IV WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE - WOLA 21.04.2018r.

Kategoria: zawody Opublikowano: 2018-03-30 10:19:06

1.ORGANIZATORZY:
Organizator główny: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach.
www.muksgilus.slask.pl
Organizator wspierający: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 21.04.2018r.
Pływalnia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Pszczyńska 9 , 43-225 Wola
Długość basenu - 25 metrów , ilość torów - 6 , pomiar czasu - półautomatyczny,
temperatura wody 27 °C.
Adres do korespondencji:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach ul. Korfantego 38
43-227 Miedźna Tel. kontaktowy kom.: 793691105 , muksgilus@op.pl

3.UCZESTNICTWO:
    1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w roku:
    2008 i młodsi oraz 2007 i starsi z podziałem na kategorie wiekowe.
    2. Posiadający aktualne badania lekarskie, w przypadku braku badań muszą posiadać zgodę
rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach,
    3. Zgłoszenie do zawodów przez Klub.
    4. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych.
    5. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie zawodników w
    poszczególnych seriach nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Kategorie I II III IV V VI VII VIII
Rocznik 2011 i młodsi 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 i starsi


4.PROGRAM ZAWODÓW: 21.04.2018r. (sobota)

 

Lp. Chłopcy Lp. Dziewczęta
  Rozgrzewka godz.: 8.00-8.20 grupa I - III,
Otwarcie zawodów 8.25, rozpoczęcie zawodów: 8.30
1 25m st. dowolnym 2 25m st. dowolnym
3 25m st. motylkowym 4 25m st. motylkowym
5 25m st. grzbietowym 6 25m st. grzbietowym
7 25m st. klasycznym 8 25m st. klasycznym
9 50m st. dowolnym 10 50m st. dowolnym
dekoracja najmłodszych
Rozgrzewka 10.00 -10.30 grupa IV- VII
Rozpoczęcie zawodów 10.40. Przewidywane zakończenie zawodów godzina 14.30
11 50m st. dowolnym 12 50m st. dowolnym
13 100m st. grzbietowym 14 100m st. grzbietowym
15 50m st. motylkowym 16 50m st. motylkowym
17 100m st. klasycznym 18 100m st. klasycznym
19 50m st. grzbietowym 20 50m st. grzbietowym
21 100m st. dowolnym 22 100m st. dowolnym
23 50m st. klasycznym 24 50m st. klasycznym
Dekoracje zawodników odbywać się będą na bieżąco, pomiędzy poszczególnymi konkurencjami
Po zakończeniu zawodów dekoracja najlepszych drużyn i zawodników

Tor nr 1 i 6 i są torami jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do wody.
Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne.


5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
    1. Zgłoszenie do zawodów do pobrania na www.megatiming.pl, należy przesłać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2018r.
    2. Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres e-mail: W.Szulc1@interia.pl
    3. Wycofania w zgłoszeniu zawodników przyjmowane będą do dnia 18.04.2018r. bez
ponoszenia opłaty startowej.
    4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia
ilości zawodników. Łącznie organizator może przyjąć 270 zawodników spoza klubu MUKS
,,GILUS’’ GILOWICE.
    5. Liczy się kolejność zgłoszeń . Pierwszeństwo przyjęcia mają zaproszone kluby.

6. ZASADY FINANSOWANIA:
- Koszty uczestnictwa pokrywają kluby - opłata startowa wynosi 30zł od zawodnika, płatna na konto
klubu do dnia 18.04.2018 , po tym terminie opłata wynosi 40zł.
- Nie przyjmujemy opłat w dniu zawodów -

zgłaszający proszeni są o wcześniejsze podanie danych do faktury. Informację należy przesłać
na adres:
muksgilus@op.pl
Prosimy również o okazanie potwierdzenia wpłaty za startowe w dniu zawodów lub przesłanie na
maila
muksgilus@op.pl


Dane do przelewu:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach
ul. Korfantego 38 43-227 Miedźna
Bank Spółdzielczy w Miedźnej23 8446 0006 2001 0000 0635 0001
z dopiskiem ,, IV Wiosenne Zawody w Woli’’ klub...
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zrzeszeni w MUKS GILUS GILOWICE, oraz dzieci
uczęszczające na zajęcia sekcyjne klubu.


7. NAGRODY:
    1. W kategoriach od IV do VIII – za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji zawodnicy
otrzymają dyplomy i medale.
    2. W kategoriach od I do III trzy pierwsze miejsca otrzymują medale, do szóstego miejsca
zawodnik otrzyma dyplom.
    3. Trzy pierwsze zespoły w klasyfikacji punktowej zostaną nagrodzone pucharami.
    4. Najlepsza szóstka w trzech kategoriach (OPEN) za sumę dwóch startów wg. tabel
wielobojowych otrzyma nagrody , w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje
najwartościowszy wynik .
    I kategoria - OPEN roczniki 2009 i młodsi
    II kategoria - OPEN roczniki 2008-2005
    III kategoria - OPEN rocznik 2004 i starsi

8.SPRAWY RÓŻNE:
    1. Za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą kierownicy ekip.
    2. Każdy klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy posiadają ważne badania
lekarskie (karty zdrowia sportowca) oraz stosowne ubezpieczenie.
    3. Zawody będą przeprowadzone z zachowaniem przepisów PZP.
    4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny zawodów w
porozumieniu z organizatorem .
    5. Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni.
    6. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników
zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz
wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów,
jak i organizatora, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników
zawodów na stronie internetowej www.megatiming.pl oraz www.muksgilus.slask.pl , a
także portalach społecznościowych i prasie.
    7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
    8. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
    9. Za zachowanie zawodników na terenie obiektu oraz za zwrot pasków do szafek
odpowiadają opiekunowie.
    10. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów
uczestników zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015
r poz. 2153, 2281, j.t., z późniejszymi zamianami) w celach promocyjnych zawodów oraz
organizatora.
    11. Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego komunikatu

© MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GILUS” W GILOWICACH