Komunikat Organizacyjny - V Zawody Pływackie w Woli

Kategoria: zawody Opublikowano: 2018-09-27 11:01:18

 

 

V  JESIENNE ZAWODY PŁYWACKIE 

 WOLA 20.10.2018

 

1.ORGANIZATORZY:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach.www.muksgilus.slask.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

 

2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 20.10.2018 r.

 

Pływalnia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Pszczyńska 9 , 43-225 Wola Długość basenu - 25 metrów.

Ilość torów - 6.

Pomiar czasu półautomatyczny. Temperatura wody 27 °C.

 

Adres do korespondencji:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach ul. Korfantego 38 43-227 Miedźna 

Tel. kontaktowy kom.: 793691105 , mail ; muksgilus@op.pl

 

3.UCZESTNICTWO:

 

       W zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, w przypadku braku badań muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach ,   Zgłoszenie zawodników dokonuje  Klub.

       Zawodnik ma prawo startu w  dwóch  konkurencjach .

       Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas a rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

       Startują zawodnicy  z roczników z podziałem na kategorie wiekowe:  

 

Kategorie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

rocznik

2011 młodsi

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004  i starsi

 

4 .PROGRAM ZAWODÓW:           20.10.2018 r. (sobota)

 

Lp.

Dziewczęta

 

Lp.

Chłopcy

 

Rozgrzewka dla kategorii  I - III , godz.: 8.00-8.20 Otwarcie zawodów 8.25 ,   rozpoczęcie zawodów: 8.30

1

25 m st. dowolnym

 

2

25 m st. dowolnym

3

25 m st. klasycznym

 

4

25 m st. klasycznym

5

25 m st. grzbietowym

 

6

25 m st. grzbietowym

7

25 m st. motylkowym

 

8

25 m st. motylkowym

9.

50 m st. dowolnym

 

10.

50 m st. dowolnym

Dekoracja najmłodszych 

 

 

Rozgrzewka dla kategorii IV- VIII  10.15 -10.40   Rozpoczęcie zawodów 10.45

Przewidywane zakończenie zawodów godzina 14.30

11

100 m st. dowolnym

 

12

100 m st. dowolnym  

13

50 m st. motylkowym  

 

14

50 m st. motylkowym  

15

50 m st. grzbietowym  

 

16

50 m st. grzbietowym  

17

50 m st. klasycznym

 

18

50 m st. klasycznym

19

50 m.st. dowolnym

 

20

50 m st. dowolnym

21

100zmiennym 

 

22

100 zmiennym 

Dekoracje zawodników odbywać się będą na bieżąco, pomiędzy poszczególnymi konkurencjami

Po zakończeniu zawodów dekoracja najlepszych drużyn i zawodników 

Tor nr 6 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne.

 

5.      ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

 

       Zgłoszenie do zawodów do pobrania na www.megatiming.pl , należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2018 r

       Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres e-mail: W.Szulc1@interia.pl kopia zgłoszenia na maila ; muksgilus@op.pl  

       Wycofania w zgłoszeniu zawodników przyjmowane będą do dnia 18.10.2018  do godziny 20.00 r. bez  ponoszenia opłaty startowej .

       Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator  zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zawodników. 

       Łącznie organizator może przyjąć 250 zawodników spoza klubu MUKS ,,GILUS’’  GILOWICE. Liczy się kolejność zgłoszeń , (pierwszeństwo przyjęcia mają zaproszone kluby).

 

6.      ZASADY FINANSOWANIA:

 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby -  Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika, płatne na konto klubu do dnia 16.10.2016 -  prosimy o okazanie potwierdzenia  wpłaty w dniu  zawodów u organizatorów ,  po tym terminie opłata wynosi 35 zł od zawodnika . 

W dniu zawodów opłata wynosi 40 zł !

Prosimy o wcześniejsze podanie danych klubu potrzebnych do wystawienia faktury 

muksgilus@op.pl

Dane do przelewu: 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach ul. Korfantego 38 43-227 Miedźna

Bank Spółdzielczy w Miedźnej23 8446 0006 2001 0000 0635 0001 z dopiskiem ,, V Jesienne Zawody w Woli’’ klub…

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy MUKS GILUS GILOWICE .

 

7.      NAGRODY:

       W kategoriach IV - VIII za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają dyplomy i medale.

       W kategoriach I - III  za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają medale i dyplomy.

       Trzy pierwsze zespoły w klasyfikacji punktowej zostaną nagrodzone pucharami.

       Szóstka najlepszych zawodników i zawodniczek  z podziałem na  poszczególne kategorie OPEN , za sumę dwóch startów wg. tabel wielobojowych otrzyma  upominek, w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje  najwartościowszy wynik.  

I kategoria -  rocznik 2011 i młodsi

II kategoria -  rocznik 2010-2009

III kategoria rocznik 2008 - 2006

IV kategoria rocznik 2007 - 2004 i starsi

 

8.SPRAWY RÓŻNE:

-  Za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą kierownicy ekip.   - Każdy klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie  (karty zdrowia sportowca) oraz stosowne ubezpieczenie.

-  Zawody będą przeprowadzone  z zachowaniem przepisów  PZP.

-  W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem .

-  Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni. 

-  Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców , uczestników zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie internetowej www.megatiming.pl oraz www.muksgilus.slask.pl,  a także portalach społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.

-  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

-  Za zachowanie zawodników na terenie obiektu oraz za zwrot pasków do szafek odpowiadają opiekunowie.

 

 

 

 

Zapraszamy

 

 

© MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GILUS” W GILOWICACH